Algemene Voorwaarden HypnoseCentrum Infinity -

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Algemene Voorwaarden HypnoseCentrum Infinity


De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle afspraken, sessies, behandelingen. Als u een afspraak,een sessie, een behandeling aangaat bij HypnoseCentrum Infinity, dan gaat u akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden.

1.een sessie / een behandeling:
*Een sessie is alleen mogelijk op afspraak.
*De kosten voor een sessie of een behandeling staan vermeldt op de website van HypnoseCentrum Infinity, www.hypnosecentrumInfinity.nl, zijn actueel tenzij anders met u is overeengekomen.
*Na een afspraak, een sessie of behandeling dient u de betaling contant,via de bankof pin te voldoen. Als vooraf met u is overeengekomen dat u op rekening kan betalen dan dient u de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.

*Terugbetaling of vergoeding van de door HypnoseCentrum Infinity geleverde diensten is niet mogelijk.

*Een afspraak, een sessie of de behandeling kan tot 24 uur van tevoren zonder verdere kosten afgezegd worden. Bij annulering binnen 24 uur dan behoudt HypnoseCentrum Infinity zich het recht voor de kosten van de afspraak, de sessie of de behandeling in rekening te brengen.

*Een sessie, een behandeling of een andere dienstverlening van HypnoseCentrum Infinity kan niet worden gezien als vervanging van de reguliere geneeskunst. HypnoseCentrum Infinity zal dan ook nooit een advies geven over medische zaken, medicijnen of behandelingen bij een reguliere arts of psycholoog. Een sessie of een behandeling kan mogelijkerwijs wel een aanvulling zijn. U dient dit altijd te bespreken met de behandelend arts / psycholoog.

*De sessie , een behandeling of andere activiteiten binnen HypnoseCentrum Infinity geven geen garantie voor verbetering. U neemt deel aan een sessie, een behandeling op basis van vrije wil. U kunt geen aanspraak maken op de resultaten uit het advies, de begeleiding of de behandeling. HypnoseCentrum Infinity is ten allen tijde niet aansprakelijk voor eventuele schade materieel en/of immaterieel, fysiek en/of psychisch in welke vorm dan ook, ontstaan door deelname aan een sessie, een behandeling of iedere andere activiteit van HypnoseCentrum Infinity, tenzij u aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van HypnoseCentrum Infinity.

*De aansprakelijkheid van HypnoseCentrum Infinity, voor eventuele schade in welke vorm dan ook door tekortkomingen, is te allen tijde beperkt tot ten hoogste het bedrag van de behandeling, of de sessie.

Intakeformulier:

Bij elke eerste sessie wordt er een intakeformulier ingevuld met de tekst:

``Door onderstaand intakeformulier in te vullen gaat u akkoord met de behandelwijze hypnose.
U begrijpt dat u altijd het proces zelf kunt beginnen en beëindigen. U bent op de hoogte van het concept en geeft de hypnotherapeut toestemming t.b.v. de behandeling. U kunt geen rechten ontlenen aan resultaten die voorvloeien uit de behandeling. De inhoud van de sessie wordt vertrouwelijk behandeld. U begrijpt dat hypnose geen vervanging is voor medische zorg. U zult uw eventuele medicatie nooit stoppen zonder advies van uw medisch-specialist of huisarts. U bent op de hoogte van de mogelijkheden en de beperkingen die hypnose biedt. Bij de hypnotherapie rust en inspanning en geen resultaatverplichting. Tevens gaat u akkoord met de algemene voorwaarden zoals beschreven op de website: www.hypnosecentruminfinity.nl``

Als u ondertekent dan gaat u akoord met de algemene voorwaarden van HypnoseCentrum Infinity Rotterdam en Capelle ad IJssel.

2. Disclaimer:

De inhoud van website van HypnoseCentrum Infinity, www.hypnosecentruminfinity.nl , is met zorg samengesteld.Toch is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.HypnoseCentrum Infinity is niet aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie.

3.Wet bescherming persoonsgegevens:

Alles wat besproken wordt tijdens sessies en behandelingen is en blijft vertrouwelijk. Inhoudelijke informatie word alleen naar buiten gebracht nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven.Bij de uitvoering van alle activiteiten is de bescherming van uw persoonsgegevens voor HypnoseCentrum Infinity van het grootste belang. Uw persoonsgegevens worden daarom met uiterste zorg behandeld. HypnoseCentrum Infinity verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. HypnoseCentrum Infinity verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en zal deze niet aan derden ter beschikking stellen.Ook alle overige informatie die u aan HypnoseCentrum Infinity verstrekt wordt strikt vertrouwelijk behandeld en zal nimmer aan derden beschikbaar worden gesteld.


 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu